Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen via Smilelab ® Europe (Smilelab ® Zweden) de Site” en sluiten de toepassing van eventuele afwijkende algemene of specifieke voorwaarden of voorwaarden van koper uit. Geen enkele verklaring van afstand of wijziging van deze Verkoopvoorwaarden is bindend voor de Site, tenzij schriftelijk goedgekeurd door een bevoegde vertegenwoordiger van de Site.
Smilelab® Europe (Smilelab® Zweden) beheert deze Site om online toegang te bieden tot informatie over Smilelab® producten, diensten en mogelijkheden die wij aanbieden (de “Service”). Door deze Site te bezoeken en te gebruiken, gaat u akkoord met alle voorwaarden en bepalingen die hierin worden uiteengezet (“Gebruiksvoorwaarden”). Aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op specifieke delen van deze Site of op bepaalde inhoud of transacties worden ook gepubliceerd in specifieke delen van de Site en zijn, samen met deze Gebruiksvoorwaarden, van toepassing op uw gebruik van deze delen, inhoud of transacties. Naar deze Gebruiksvoorwaarden, samen met toepasselijke aanvullende voorwaarden, wordt verwezen als deze “Overeenkomst”. Smilelab® behoudt zich het recht voor deze Overeenkomst te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Uw gebruik van de Site na een dergelijke wijziging houdt in dat u akkoord gaat met en gebonden bent aan de gewijzigde Overeenkomst.

Prijs en betaling

Elk product wordt weergegeven in euro’s inclusief belasting (standaard btw 25%) voor klanten die in een EU/EG-land wonen. In het winkelproces ziet u de totale prijs inclusief alle toeslagen, belastingen, verzendkosten en betaalmethode. Voor klanten die bestellen vanuit een niet-EU/EG-land, wordt bij levering btw toegevoegd door de lokale autoriteiten.

Verzending en bezorging

De verzend-/levertijd wordt vermeld in het winkelproces. Indien een dienst/product een andere levertijd heeft dan aangegeven in het winkelproces, wordt deze levertijd bij het individuele product vermeld. In het geval dat de site redenen heeft om de solvabiliteit of het vermogen van de koper om te betalen voor geleverde producten in twijfel te trekken, is de site niet verplicht om te leveren en heeft hij het recht om producten onder vervoer stop te zetten, tenzij de koper vooruitbetaling doet voor de levering en andere vorderingen die voortvloeien uit de zakelijke relatie of zekerheid stelt die redelijkerwijs door de Site kan worden aanvaard.

Niet-opgeëiste pakketten

Als u uw aankoop volledig vooruit heeft betaald, wordt uw levering twee weken voor u vastgehouden door het plaatselijke postkantoor. Niet-opgehaalde pakketten worden aan ons geretourneerd. Voor alle niet-opgeëiste pakketten worden alle kosten in verband met de retourzending afgeschreven.

Crijwaring

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor uw gedrag op de Site. U stemt ermee in de Site, haar moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, joint ventures, zakenpartners, licentiegevers, werknemers, agenten en alle externe informatieverstrekkers van de Service te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle claims, verliezen , uitgaven, schade en kosten (inclusief, maar niet beperkt tot, directe, incidentele, gevolg-, voorbeeld- en indirecte schade), en redelijke advocatenhonoraria, die voortvloeien uit of voortvloeien uit uw gebruik, misbruik of onvermogen om de Site te gebruiken, de Service, of de Inhoud, of enige schending door u van deze Overeenkomst.

Gebruikersgedrag

U stemt ermee in de site alleen voor wettige doeleinden te gebruiken. U stemt ermee in geen actie te ondernemen die de veiligheid van de site in gevaar zou kunnen brengen, de site ontoegankelijk zou kunnen maken voor anderen of anderszins schade aan de site of de inhoud zou kunnen veroorzaken. U stemt ermee in om niets toe te voegen aan, af te trekken van of anderszins te wijzigen in de Inhoud, of om te proberen toegang te krijgen tot Inhoud die niet voor u bedoeld is. U stemt ermee in de Site niet te gebruiken op een manier die de rechten van derden zou kunnen schaden.

Gebruik van de site

U mag de Service, de Site en de informatie, geschriften, afbeeldingen en/of andere werken die u op de Site ziet, hoort of anderszins ervaart (afzonderlijk of gezamenlijk, de “Inhoud”) uitsluitend gebruiken voor uw niet-commerciële, persoonlijke doeleinden en/of om meer te weten te komen over producten en diensten van Smilelab ® . Geen enkel recht, titel of belang in enige Inhoud wordt aan u overgedragen, hetzij als gevolg van het downloaden van dergelijke Inhoud of anderszins. Smilelab ® behoudt zich de volledige titel en volledige intellectuele eigendomsrechten voor op alle inhoud. Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze Overeenkomst, mag u geen inhoud gebruiken, wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden of een ander werk afleiden van Inhoud die is verkregen van de Site of de Service, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door de Gebruiksvoorwaarden.

Wachtwoordbeveiliging

Als u zich registreert om klant of lid van de site te worden, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw ledenidentificatie- en wachtwoordinformatie en voor het beperken van de toegang tot uw computer of mobiele apparaat. U stemt ermee in de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw lid-/klantidentificatie en wachtwoord. U kunt altijd om een nieuw wachtwoord vragen door gebruik te maken van onze geautomatiseerde service in de sectie “Inloggen/Registreren”. Smilelab ® zal nooit via telefoon of e-mail om uw wachtwoord of kaartgegevens vragen.

Overmacht

Smilelab ® is niet aansprakelijk voor niet-nakoming veroorzaakt door omstandigheden buiten onze controle, die de productie, levering of vracht direct of indirect verhinderen, belemmeren of oneconomisch maken totdat een dergelijke belemmering is weggenomen (Overmacht). Dergelijke omstandigheden worden geacht moeilijkheden te omvatten om grondstoffen te verkrijgen, evenals andere moeilijkheden en ongeregeldheden, met inbegrip van maar niet beperkt tot oorlog, oproer, arbeidsconflicten, brand, overstroming, storm, ongeval, brandstof- of stroomtekorten, transporttekorten, obstakels of onderbrekingen met betrekking tot vervoer over zee/lucht en storingen of onderbrekingen van welke aard dan ook met betrekking tot onze apparatuur of faciliteiten, die noodzakelijk worden geacht voor de uitvoering van de verplichtingen van onze overeenkomsten.

Auteursrechten

De site en de inhoud worden beschermd door nationale en/of buitenlandse auteursrechtwetten en behoren toe aan de site of zijn partners, gelieerde ondernemingen, bijdragers of derden. De auteursrechten op de inhoud zijn eigendom van Smilelab ® of andere eigenaren van auteursrechten die hun gebruik op de site hebben geautoriseerd. U mag inhoud downloaden en opnieuw afdrukken voor niet-commercieel, niet-openbaar, persoonlijk gebruik (als u deze site bezoekt als werknemer of lid van een bedrijf of organisatie, mag u inhoud alleen downloaden en opnieuw afdrukken voor educatieve en/of andere niet -commerciële doeleinden binnen uw bedrijf of organisatie, tenzij anders toegestaan door de Site. Met uitzondering van de voorbeeldafbeeldingen, mag u op geen enkele manier afbeeldingen of andere inhoud op de site manipuleren of wijzigen.

Handelsmerken

Het is u verboden om de handelsmerken of logo’s die op de site verschijnen te gebruiken zonder toestemming van de eigenaar van het handelsmerk, behalve zoals toegestaan door de wet.

Links naar websites van derden

Links op de Site naar websites of informatie van derden worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Als u deze links gebruikt, verlaat u de Site. Dergelijke links vormen noch impliceren een goedkeuring, sponsoring of aanbeveling door de Site, van de derde partij, de website van de derde partij, of de informatie die daarin is opgenomen. De Site is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke websites. De Site is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor een dergelijke website of de inhoud ervan. Als u de links naar de websites van de gelieerde ondernemingen of serviceproviders van de Site gebruikt, verlaat u de Site en bent u onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid die van toepassing zijn op die websites.

Linken naar de site

Als u naar de site wilt linken, moet u de linkrichtlijnen van de site volgen; Tenzij specifiek geautoriseerd door de site, mag u geen “deep links” verbinden met de site, links naar deze site maken die de startpagina of andere delen van de site omzeilen. U mag de startpagina of andere pagina’s van deze site niet spiegelen of framen op een andere website of webpagina.

Bestanden downloaden

Smilelab ® kan en kan niet garanderen of garanderen dat bestanden die via de Site kunnen worden gedownload, vrij zijn van infectie door softwarevirussen of andere schadelijke computercode, bestanden of programma’s.

Software

Alle software die via de Site kan worden gedownload, is het auteursrechtelijk beschermde werk van de Site en/of haar licentiegevers. Het gebruik van dergelijke software valt onder de voorwaarden van de licentieovereenkomst voor eindgebruikers die bij de software wordt geleverd of bij de software wordt geleverd. Het downloaden, installeren en/of gebruiken van dergelijke software geeft aan dat u akkoord gaat met de voorwaarden van de licentieovereenkomst voor eindgebruikers.

 

© Copyright 2023 Smilelab®. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Valuta